Deze sectie bevat momenteel geen inhoud. Voeg inhoud aan deze sectie toe via de zijbalk.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Algemene Voorwaarden

Introductie

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing wanneer u onze Website gebruikt of een bestelling plaatst via onze Website, en ze bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees ze aandachtig door. We raden u ook aan deze algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze later kunt raadplegen.

Artikel 1. Definities

1.1. GoSmooth: gevestigd in Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 86661825, handelend onder de naam GoSmooth.

1.2. Website: de website van GoSmooth, te vinden op www.go-smooth.com en al zijn subdomeinen.

1.3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met GoSmooth en / of is geregistreerd op de Website.

1.4. Overeenkomst: elke overeenkomst of overeenkomst tussen GoSmooth en de Klant waarvan de Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken.

1.5. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van GoSmooth, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien de Cliënt in zijn bestelling, bevestiging of enige andere mededeling betreffende de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden bepalingen bevat die afwijken van, of niet zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden, zijn dergelijke bepalingen alleen bindend voor GoSmooth indien en in die zover GoSmooth ze schriftelijk heeft aanvaard.

2.3. In gevallen waarbij naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of service gerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, kan de klant steeds een beroep doen op de toepasselijke voorwaarde die hem het meest gunstig is in geval van onverenigbare algemene voorwaarden.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle prijzen die op de Website en in andere materialen die afkomstig zijn van GoSmooth zijn gepubliceerd, zijn belastingen en andere heffingen die zijn opgelegd door de overheid, tenzij anders vermeld op de website. Indien verzendkosten in rekening worden gebracht, zullen deze ruim op tijd worden opgegeven voordat het contract wordt gesloten. Deze kosten worden ook afzonderlijk weergegeven in het bestelproces.

3.2. De inhoud van de Website is met de grootste zorg samengesteld. GoSmooth kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde correct en volledig is. Alle prijzen en andere informatie die op de Website en in andere materialen van GoSmooth wordt geplaatst, zijn onderhevig aan duidelijke programmeer- en typefouten.

3.3. GoSmooth kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor afwijkingen in kleur die het gevolg zijn van de kwaliteit van de kleuren die op het scherm worden weergegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De Overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de Klant het aanbod van GoSmooth aanvaardt onder de voorwaarden zoals vastgelegd door GoSmooth.

4.2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt GoSmooth onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Als blijkt dat bij het accepteren of anderszins aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft GoSmooth de juiste nakoming van de verplichtingen van de Klant tot de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Zodra GoSmooth de bestelling heeft ontvangen, zal het de producten onverwijld en met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel naar de klant verzenden.

5.2. GoSmooth is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

5.3. Al ver vóór de datum waarop de overeenkomst is ondertekend, zal informatie worden gepubliceerd op de website die duidelijk beschrijft op welke manier en binnen welke termijn de producten worden geleverd. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen of opgegeven, worden de producten uiterlijk binnen 30 dagen geleverd.

5.4. Als GoSmooth de producten niet binnen de afgesproken termijn kan leveren, zal het de klant hiervan op de hoogte stellen. In dat geval kan de Klant beslissen om akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum of om de Overeenkomst te ontbinden zonder dat dit enige kosten veroorzaakt.

5.5. GoSmooth adviseert de klant om de producten bij aflevering te inspecteren en eventuele gebreken binnen een redelijke termijn, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie het artikel over garantie en conformiteit voor meer informatie.

5.6. De risico's verbonden aan de producten worden overgedragen aan de klant zodra de producten zijn afgeleverd op het afgesproken afleveradres.

5.7. Als het bestelde product niet meer kan worden geleverd, is GoSmooth gerechtigd een product te leveren dat qua aard en kwaliteit vergelijkbaar is met het bestelde product. In dat geval heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht / retourzending

6.1. Dit artikel is alleen van toepassing als de Klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid. Zakelijke klanten hebben daarom geen herroepingsrecht.

6.2. De klant heeft het recht de overeenkomst op afstand met GoSmooth binnen 14 dagen na ontvangst van het product kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden.

6.3. De termijn begint op de dag nadat het product door de consument is ontvangen, of een door de consument aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, of:

  • als de levering van een product verschillende leveringen of onderdelen omvat: de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • met contracten voor de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • indien de Klant meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

6.4. GoSmooth draagt niet de kosten van het terugzenden van het product. De verzendkosten (heen) die door de klant zijn betaald en de aankoopprijs die voor het product is betaald, worden aan de klant terugbetaald als de volledige bestelling is geretourneerd.

6.5. Gedurende de in lid 1 genoemde wachttijd zal de Klant het product en de verpakking met de grootst mogelijke zorg behandelen. De klant mag de verpakking niet openen of het product gebruiken tenzij dit noodzakelijk is om de aard van de producten, hun kenmerken en hun werking te bepalen.

6.6. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die een gevolg is van zijn behandeling van het product, anders dan zoals toegestaan in.

6.7. De Klant kan de Overeenkomst ontbinden in overeenstemming met paragraaf 1 van dit artikel door de intrekking (digitaal of elektronisch) aan GoSmooth te melden binnen de herroepingstermijn, door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht of op een andere eenduidige manier. Als GoSmooth het mogelijk maakt voor de Cliënt om zijn intrekking via elektronische / digitale middelen aan te geven, stuurt GoSmooth na ontvangst van een dergelijke verklaring onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

6.8. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van melding als bedoeld in lid 1, zal de klant het product retourneren of overhandigen aan (een vertegenwoordiger van) GoSmooth. De klant kan het product rechtstreeks naar GoSmooth sturen zonder voorafgaande kennisgeving binnen de in lid 1 genoemde termijn. De klant moet in dit geval een schriftelijke kennisgeving van opzegging opnemen, zoals het modelformulier.

Producten kunnen worden geretourneerd naar het volgende adres:

GoSmooth
Ir. Lelyweg 14H
2031CD, Haarlem
Nederland

6.9. Alle bedragen die reeds door de Klant (vooraf) zijn betaald aan GoSmooth, zullen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Klant worden terugbetaald.

6.10. Behalve in gevallen waarin GoSmooth heeft aangeboden om het product zelf op te halen, kan hij het terugbetalen uitstellen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de klant bewijst dat hij het product heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is gebeurd.

6.11. Informatie over de toepasbaarheid of niet-toepasbaarheid van een herroepingsrecht en eventuele vereiste procedure zal duidelijk op de Website worden geplaatst, ruim voordat de Overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 7. Betaling

7.1. De Klant zal de verschuldigde bedragen aan GoSmooth betalen in overeenstemming met de bestelprocedure en de betalingsmethoden die op de Website worden vermeld. GoSmooth is vrij om elke betaalmethode van zijn keuze aan te bieden en kan deze methoden op elk moment wijzigen.

Artikel 8. Garantie en conformiteit

8.1. Dit artikel is alleen van toepassing als de Klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid. Als GoSmooth een afzonderlijke garantie op de producten geeft, is dit onverminderd het voorgaande van toepassing op alle soorten klanten.

8.2. GoSmooth garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die van kracht zijn vanaf de datum van het aangaan van de overeenkomst. Overeenkomst. Indien specifiek overeengekomen, garandeert GoSmooth ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Indien het geleverde product niet in overeenstemming is met de Overeenkomst, dient Client GoSmooth binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen nadat hij het gebrek heeft ontdekt.

8.4. Als GoSmooth de klacht als correct beschouwt, worden de defecte producten gerepareerd, vervangen of terugbetaald in overleg met de klant. Het maximumbedrag van de schadevergoeding is, gelet op het artikel over aansprakelijkheid, gelijk aan de prijs betaald door de Klant.

Artikel 9. Klachtenbehandeling

9.1. Als de klant grieven heeft in verband met een product (in overeenstemming met het artikel over garanties en conformiteit) en / of over andere aspecten van de GoSmooth-service, kan hij een klacht indienen per telefoon, per e-mail of per post. Zie de contactgegevens onder aan de algemene voorwaarden.

9.2. GoSmooth reageert zo snel mogelijk op de klacht en in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst ervan. Als GoSmooth op dat moment nog geen inhoudelijke reactie op de klacht kan formuleren, bevestigt GoSmooth de ontvangst van de klacht binnen 7 dagen na ontvangst ervan en geeft hij een indicatie van de termijn waarbinnen hij verwacht te kunnen geven een inhoudelijke of definitieve reactie op de klacht van de Cliënt.

9.3. Als de cliënt een natuurlijke persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid, kan hij een klacht indienen via het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, beschikbaar op: www.ec.europa.eu/odr.

Artikel 10. Persoonlijke gegevens

10.1. GoSmooth verwerkt de persoonlijke gegevens van de Klant in overeenstemming met de privacyverklaring die op de Website is gepubliceerd.

Artikel 11. Email

Bij aankoop op GoSmooth gaat u akkoord tot het ontvangen van marketing materialen in de vorm van emails van alle handelsnamen binnen GoSmooth. Deze handelsnamen omvatten de volgende: GoSmooth. U kunt ten alle tijde afmelden van het ontvangen van marketing materialen door zich af te melden van de nieuwsbrief in de footer van onze mailings, of door een email te sturen naar: info@go-smooth.com & support@go-smooth.com.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door het recht van het vestigingsland van de webwinkel.

12.2. Voor zover niet anders voorgeschreven door dwingend recht, zullen alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar GoSmooth haar statutaire zetel heeft.

12.3. Als enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig zou blijken te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de Algemene Voorwaarden als geheel. Partijen zullen in dat geval één of meer vervangende vervangende bepalingen vaststellen die zo veel mogelijk recht doen aan de oorspronkelijke bepaling.

12.4. De term 'geschreven' in deze Algemene Voorwaarden verwijst ook naar communicatie per e-mail en fax, op voorwaarde dat de identiteit van de afzender en de integriteit van het e-mailbericht voldoende zijn vastgesteld.

Contact

Als u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen heeft, kunt u per email of brief contact met ons opnemen.

GoSmooth
Ir. Lelyweg 14H
2031CD, Haarlem
Nederland

tel. +31 (0) 23 844 3776

e: info@go-smooth.com

Kamer van Koophandel - 86661825
BTW - NL864040076B01


Door u te abonneren op GoSmooth tekstberichten, gaat u ermee akkoord dat u geautomatiseerde marketing tekstberichten van ons ontvangt over onze producten en diensten op het telefoonnummer dat u opgaf toen u zich abonneerde, en dat de berichten kunnen worden verzonden via een automatisch telefoonkiessysteem of andere technologie. De frequentie van de berichten is terugkerend. Toestemming is geen voorwaarde voor aankoop. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. Antwoord STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE of QUIT om u af te melden en HELP voor klantenondersteuning. U kunt een extra sms-bericht ontvangen ter bevestiging van uw beslissing om u af te melden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat een poging om u af te melden op een andere manier dan het sms'en van de bovenstaande afmeldingscommando's geen redelijke manier is om u af te melden.

Search